تحولی نوین در سایت های کلیکی دلاری برای اولین بار از ایران